บริการของเรา


สมควรการบัญชี ยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยาก ของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป

 • ให้บริการทางบัญชี และภาษีอากร
 • ให้บริการตรวจสอบบัญชี
 • ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
 • ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร

ขอบเขตและวิธีการทำงาน

 • บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด (ยกเว้นรายงานเคลื่อนไหวสินค้า) นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สามารถแสดงรายงานการเงินคือ งบกำไรขาดทุน งบดุล จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะจัดทำรายงานการเงิน บัญชีแยกประเภท สมุดรายวันต่างๆ ตามที่กฎหมาย กำหนดส่งมอบให้กิจการ
 • จัดหาผู้สอบบัญชีโดยความเห็นชอบของกิจการมาทำการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน
 • สำนักงานจะนำส่ง ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากร และนำส่ง งบการเงินพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นแก่กรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เราให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตาม

 • มาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
 • ตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

เรามีความชำนาญเป็นพิเศษ ในการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

 • อยากทำบัญชีเอง แต่ไม่มั่นใจในตัวพนักงานบัญชี
 • พนักงานบัญชีอธิบายไม่ได้ว่า ทำไมบริษัทถึงขาดทุน ทำไมบริษัทถึงกำไร
 • ไม่มั่นใจว่างบการเงินที่พนักงานบัญชีทำอยู่ ถูกต้อง เชื่อถือได้หรือไม่
 • ซื้อโปรแกรมบัญชีมาใช้ แต่ทำงานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
 • ข้อมูลทางบัญชีที่ผ่านมาเชื่อไม่ได้ ต้องการหาข้อเท็จจริงเพื่อเริ่มต้นใหม่

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ และชำระบัญชีนิติบุคคล

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

 • จองชื่อ
 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.dbd.go.th
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( อาจไม่จำเป็นถ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้น หรือรายได้ ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท )
 • การจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.rd.go.th
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • จองชื่อ
 • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.dbd.go.th
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( อาจไม่จำเป็นถ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้น หรือรายได้ต่อปีไม่เกิน1.8 ล้านบาท )
 • การจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.rd.go.th